Creo Websolutions bv
Klaprozenstraat 23
3500 Hasselt
België
BE 0646.936.748

1. Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten met Creo Websolutions en de verbintenissen die hieruit ontstaan. De bepalingen van Boek II, Titel III van het Burgerlijk Wetboek dienen als referentie voor de afdwingbaarheid, interpretatie en geldigheid van de betrokken overeenkomsten.

Door een overeenkomst af te sluiten met Creo Websolutions erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Door een overeenkomst aan te gaan, onderworpen aan deze algemene voorwaarden en in eender welke vorm ook, verzaakt de opdrachtgever aan zijn eigen eventuele algemene en/of bijzondere aankoopvoorwaarden.

2. Prijsopgaven

Tenzij anders vermeld zijn alle offertes vanwege Creo Websolutions vrijblijvend en gelden de opgenomen prijsopgaven gedurende 3 maanden. Alle prijzen worden weergegeven in euro/€.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van Creo Websolutions of bij (begin van) uitvoering van de verbintenissen door haar aangegaan.

Elke verandering aan de oorspronkelijke overeenkomst die door de opdrachtgever wordt gevraagd, zal enkel gebeuren mits schriftelijk akkoord door Creo Websolutions.

3. Uitvoering van de overeenkomst

Creo Websolutions verbindt zich ertoe de nodige zorg te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten. Zij is behoudens overmacht gehouden de afgesproken termijnen te eerbiedigen, op voorwaarde dat de opdrachtgever haar de nodige documenten en alle noodzakelijke inlichtingen bezorgt binnen de gestelde termijnen. Bij laattijdigheid vanwege de opdrachtgever kan Creo Websolutions niet verantwoordelijk worden gesteld.

Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt Creo Websolutions zich het recht voor bepaalde werken door derden te laten verrichten.

Behoudens schriftelijk afwijkend beding is Creo Websolutions niet belast met het onderzoek naar de correctheid van de haar door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten. Deze documenten blijven ter beschikking van Creo Websolutions zolang de werkzaamheden duren en zolang de laatste factuur niet betaald is.

4. Onderhoud & helpdesk

Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract heeft afgesloten met Creo Websolutions, zal dit onderhoudscontract jaarlijks stilzwijgend worden vernieuwd voor eenzelfde periode van 1 jaar. Het onderhoudscontract kan jaarlijks worden opgezegd, mits schriftelijke kennisgeving per e-mail met ontvangstbewijs of aangetekende post aan Creo Websolutions minstens 1 maand voor einde van het lopend jaar. De prijs voor het jaar onderhoud is automatisch verschuldigd bij aanvang van het nieuwe jaar en zal door Creo Websolutions worden gefactureerd. De opdrachtgever aanvaardt dat de prijs voor het onderhoud en helpdesk jaarlijks kan worden geïndexeerd.

5. Betaling

Behoudens andersluidend beding wordt er periodiek aan de opdrachtgever gefactureerd voor de reeds geleverde prestaties. De regelmaat van deze facturatie wordt per opdrachtgever contractueel bedongen.

Facturen dienen via overschrijving te worden betaald. Behoudens andersluidend beding heeft elke factuur een vervaltermijn van 14 dagen.

Iedere betwisting van een factuur dient binnen 8 dagen na verzending van de factuur schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren aan Creo Websolutions.

Elke niet-betaalde factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder aanmaning verwijlinteresten teweeg op het laattijdig betaald bedrag aan de wettelijke rentevoeten overeenkomstig het gemeen recht voor consumenten dan wel de wet van 2 augustus 2002 voor ondernemingen. De interest loopt voor ondernemingen van de vervaldag van de factuur tot en met de dag der algehele betaling. Voor consumenten zal wel een voorafgaande ingebrekestelling gebeuren en loopt de interest vanaf deze datum.

Creo Websolutions heeft bij een onbetaalde factuur tevens het recht een forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 10% op het laattijdig betaalde bedrag, onverminderd haar recht eventuele gerechtskosten (inclusief de rechtsplegingsvergoeding) te vorderen indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt.

6. Klachten

Creo Websolutions is enkel verantwoordelijk voor gebreken die bestonden op het ogenblik van de oplevering. Problemen die ontstaan in de geleverde producten of diensten door toedoen van de opdrachtgever en/of slechts na het opleveren vormen geen grond tot aansprakelijkheid in hoofde van Creo Websolutions.

De opdrachtgever dient Creo Websolutions tijdig op de hoogte te brengen van zijn klachten. Creo Websolutions zal, in de mate van het mogelijke en in de mate dat de verantwoordelijkheid haar toekomt, zich ervoor inzetten om aan de klachten tegemoet te komen.

7. Aansprakelijkheid

Creo Websolutions is niet aansprakelijk voor de fouten van haar zaakvoerder, aangestelden of werknemers. Ook de aansprakelijkheid voor eigen zware fout is uitgesloten.

Creo Websolutions kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het nadeel dat de opdrachtgever ondervindt ten gevolge van overmacht. (niet-limitatief: stroompanne, blikseminslag, defecten, netwerkstoring, gegevensverlies). Creo Websolutions is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Zij is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op een door haar ontworpen website wordt aangebracht. De inhoud van gegevensverspreiding en publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Creo Websolutions is niet belast met een controle of toezicht van inhoudelijke publicaties. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes dienaangaande zijn ten laste van de opdrachtgever.

Creo Websolutions is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door laattijdige mededeling van gegevens, onjuiste of onvolledige gegevens. Behoudens schriftelijke afwijkend beding is Creo Websolutions niet belast met het onderzoek naar de correctheid of volledigheid van de haar door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens/documenten. Deze gegevens/documenten blijven ter beschikking van Creo Websolutions zolang de werken duren en zolang de laatste factuur niet betaald is.

In geval van toerekenbare contractuele tekortkoming in hoofde van Creo Websolutions kan zij slechts gehouden zijn tot een schadevergoeding van ten hoogste het factuurbedrag.

8. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van art. 1583 B.W. blijft Creo Websolutions eigenaar van de geleverde producten tot het moment van de algehele betaling van de producten. Creo Websolutions heeft het recht op de dag volgend op de vervaldag van een factuur niet betaalde producten terug te nemen zolang de factuur onbetaald blijft.

Het door Creo Websolutions vervaardigde materiaal mag niet worden bewerkt, gekopieerd of verwerkt in andere producten of websites dan waarvoor het oorspronkelijk werd bestemd, tenzij zij hiervoor haar uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming geeft of de voorwaarden van de licentieovereenkomst anders bepalen.

Door Creo Websolutions verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig eigendom van Creo Websolutions, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk en eventueel tegen vergoeding anders werd overeengekomen.

Creo Websolutions houdt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en vaardigheid voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. Opschorting, verbreking en ontbinding

Ingeval de opdrachtgever nalaat zijn overeengekomen verbintenissen uit te voeren is Creo Websolutions, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, van rechtswege en zonder aanmaning en onverminderd haar recht op een schadevergoeding, gerechtigd de overeenkomst op te schorten, te verbreken of als ontbonden te beschouwen.

In situaties van overmacht kan Creo Websolutions de overeenkomst eenzijdig opschorten, verbreken of ontbinden, zonder vergoeding verschuldigd te zijn.

Creo Websolutions behoudt zich eveneens het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen wanneer de opdrachtgever handelingen stelt die zich nadelig manifesteren of kunnen manifesteren ten opzichte van Creo Websolutions.

In geval van vroegtijdige verbreking of ontbinding van de overeenkomst, zal Creo Websolutions steeds de opdrachtgever kunnen factureren voor hetgeen reeds gepresteerd werd in goede uitvoering van de overeenkomst.

10. Afwijking van de algemene voorwaarden

Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk schriftelijk beding. Afwijkende bedingen vervangen enkel de algemene voorwaarden waarvan zij afwijken, de overige algemene voorwaarden blijven integraal van toepassing.

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst met zich mee.

Partijen engageren zich om een nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een rechtsgeldig beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

11. Wijziging van de algemene voorwaarden

Creo Websolutions behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Creo Websolutions brengt de opdrachtgever hier per e-mail van op de hoogte, met de nieuwe algemene voorwaarden bijgevoegd.

In geval de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ter kennis gegeven wijzigingen van de algemene voorwaarden, dient hij Creo Websolutions hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen 5 dagen na de kennisgeving. De opdrachtgever dient dit verzet grondig te motiveren.

Dergelijk verzet heeft de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst ter zake en eventueel daaruit volgende overeenkomsten tot gevolg, behoudens andersluidende overeenkomst. Creo Websolutions is hierbij geen enkele vergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is de vergoeding van hetgeen reeds gepresteerd is verschuldigd aan Creo Websolutions, hetgeen via factuur zal worden aangerekend.

Eventuele documenten van de opdrachtgever die nog in het bezit zijn van Creo Websolutions zullen na betaling van de laatste factuur binnen 5 dagen aan de opdrachtgever worden overgemaakt.

12. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op elke overeenkomst gesloten met Creo Websolutions en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst met Creo Websolutions of de eruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, enkel worden behandeld door de bevoegde rechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt.